Seleccione un buscador

Condicions Generals

1 . OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals de contractació i utilització, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada a la botiga online de Xs Equipament i les transaccions comercials que sorgeixin entre Xs Equipament i els usuaris del domini info@feelgoodandorra.com. Tant la navegació per la botiga online com l'adquisició de qualsevol dels productes que s'hi ofereixen, suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització de Xs Equipament. podrà modificar la pàgina web per fer els canvis i modificacions que estimi convenients i cregui necessaris per a la seva adequada funcionalitat, sense necessitat de previ avís.

2 . INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN EL WEBSITE

Fem tot l'esforç per oferir la informació continguda al website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que es produís alguna errada d'aquesta mena, aliena en tot moment a la voluntat de Xs Equipament, es procediria immediatament a corregir-la. Si hi hagués un error tipogràfic en algun dels preus mostrats que tingui caràcter substancial i que suposi un preu notablement inferior a l'habitual del producte, i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicaríem aquest error i el client tindria dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. L'enviament d'una confirmació de compra automàtica, no valida les condicions de preu erroni. De la mateixa manera, és possible que els continguts del website puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués amb les característiques del producte, el client tindria dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. De les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats en el website, en respondran els editors, fabricants o proveïdors d'aquests productes. Les imatges publicades no tenen per què correspondre amb els productes venuts, sinó que són orientatives, i el que és vinculant és la descripció del producte, segons la normativa legal vigent. Totes les informacions contractuals presents a info@feelgoodandorra.com es mostren en llengua catalana, i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte es realitzarà en aquest idioma.

3 . PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Xs Equipament o de tercers titulars d'aquests drets que han autoritzat degudament la seva inclusió en el website. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o que s'efectua cap renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Xs Equipament o dels titulars corresponents. Queda prohibit, per tant, l'ús de la pàgina web amb fins públics o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut del web. Queda expressament prohibida la introducció d'enllaços amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a Xs equipament, que permetin l'accés al website, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'enllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació per part de Xs Equipament dels seus continguts o serveis.

4 . RESPONSABILITAT DE XS EQUIPAMENT

Els productes presentats al lloc web són conformes a la legislació andorrana. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, que serà responsable de qualsevol efecte directe o indirecte que provoqui per l'ús que faci del website, inclòs, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, i l'usuari s'obliga a mantenir indemne Xs Equipament per qualssevol de les reclamacions derivades directament o indirectament dels fets esmentats. Xs Equipament no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a Xs Equipament, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a Xs Equipament, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major. Xs Equipament no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, Xs Equipament no respon en cap cas del fet que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

5 . OBLIGACIONS DE CLIENTS I USUARIS

Amb caràcter general l'usuari s'obliga a complir les presents condicions generals, així com a complir les advertències especials o les instruccions d'ús que contenen aquestes condicions, en el website, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, a emprar la diligència deguda, i abstenir-se d'utilitzar el website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el seu funcionament normal, els béns o drets de Xs Equipament, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares. Xs Equipament no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i, per tant, no pot constatar l'edat dels menors. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant la utilització del website l'usuari s'obliga a: a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-les actualitzades. b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del website, cap informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent. c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Xs Equipament, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Xs Equipament o, en general, de qualsevol tercer. d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada pel website, i assumir la responsabilitat pels danys i perjudicis derivats del seu ús indegut. e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del website, i no utilitzar els seus continguts i la seva informació per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers. f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres persones en la utilització del website o en la utilització de qualsevol dels serveis d'aquest, incloent-hi la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma. g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del website, els seus proveïdors o tercers. h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

6 . REALITZACIÓ DE LA COMANDA

Per realitzar una comanda cal connectar-se a www.xsequipament.com i registrar-se com a usuari emplenant el formulari electrònic que en cada moment aparegui al website i seguint les instruccions que s'hi indiquen. Després del registre, i per procedir a la compra de productes, haureu d'afegir el producte que voleu adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides a la pantalla, emplenar el formulari de comanda subministrat i validar-lo. Els preus i ofertes presentats al website són vàlids exclusivament per a comandes online fetes a www.xsequipament.com i poden no coincidir amb els preus i ofertes vigents en altres botigues de Xs Equipament. Tots els preus publicats a la nostra pàgina web són amb impostos indirectes inclosos. La validació de la comanda per part de client suposa expressament el coneixement i l'acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la formalització del contracte. Llevat de prova en contra, les dades registrades pel website constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Xs Equipament i els seus clients. El website arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible. Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, Xs Equipament remetrà per correu electrònic al client el comprovant de la compra. Si el client no està d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació, podrà sol·licitar-ne la modificació, o l'anul·lació de la comanda. Xs Equipament emetrà una factura física, que, un cop que la comanda surti dels nostres magatzems, us podreu descarregar des de la secció "Les meves comandes" d'"El meu compte". Xs Equipament adverteix que no podrà modificar les factures de vendes una vegada emeses, sense perjudici del vostre dret a obtenir factura rectificativa en els casos que preveu la normativa. La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que fa la comanda, de manera que el client s'ha d'assegurar de fer la comanda amb el nom correcte. En els supòsits d'inversió de subjecte passiu de l'IGI, el comprador haurà de complir la normativa fiscal vigent en cada moment.

7 . DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

La selecció de productes oferts en el website és vàlida mentre els productes estiguin visibles en el website, amb els límits d'estoc disponibles. En tractar-se de comerç electrònic, l'estoc s'actualitza online, de manera que podria succeir, eventualment, que durant el procés de compra s'esgotés l'estoc. En aquest supòsit no es podrà continuar amb la compravenda iniciada. En el cas de ruptura d'estocs o indisponiblitat puntual d'un article, Xs Equipament us ho comunicaria i us donaria un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-vos aquest producte, procediria a la seva anul·lació o bé us oferiria, sense que això suposés un augment de preu, un producte de característiques similars, de la mateixa qualitat o fins i tot superior. En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no donarà dret al client a exigir indemnització.

8 . LLIURAMENT DELS PRODUCTES

Les comandes realitzades en el website i el producte existeix en estoc a la botiga, se us enviarà al vostre domicili. Si no tenim el producte que sol·liciteu, un venedor us ho comunicarà per via telefònica i us oferirà una alternativa similar al producte demanat. Els enviaments són gratuïts per a comandes nacionals (Andorra) . Per a comandes Internacionals inferiors a 48 € es cobraran 16 €.

9 . FORMES DE PAGAMENT

El website ofereix diferents mitjans de pagament mitjançant TPV virtual perquè el client pugui escollir el que més convingui o s'adapti millor a les seves necessitats. Targetes de dèbit/crèdit acceptades: Visa i Maestro. En el moment de la reserva dels productes s'haurà d'abonar el 100 % del seu valor. En qualsevol cas, si el TPV Virtual denega el pagament amb la targeta, la comanda es cancel·larà automàticament, i s'informarà telemàticament al client de l'anul·lació.

10 . GARANTIA DELS PRODUCTES

El termini de garantia és de un any des del lliurament del producte, però no s'hi inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, instal·lacions incorrectes no efectuades per serveis tècnics autoritzats quan sigui procedent, etc., ni materials que estiguin desgastats per l'ús. Llevat de prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat. Xs Equipament es reserva el dret a sol·licitar a un servei tècnic oficial de la marca, una verificació de l'origen del problema o la causa de la manca de conformitat. En cas que es tracti d'un defecte provocat pel mal ús, la reparació serà facturable. En aquells supòsits que justifiquin l'aplicació de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa de preu o devolució, en els termes legalment establerts. Aquestes gestions seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El consumidor i usuari ha d'informar sobre la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en tingui coneixement.

11 . DEVOLUCIONS DE PRODUCTES

  • Compra amb total tranquil·litat a Feelgood Xs Equipament.
  • Pots tornar els articles que no et convinguin lliurant la Factura de compra o tiquet.
  • L'article ha d'estar en perfectes condicions i amb l´embalatge original.
  • Devolucions de productes abans de 30 dies.
  • Registro

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña